Ochrana osobních údajů

 

Základní informace

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (známé jako GDPR, zkratka slovního spojení General Data Protection Regulation) je nová legislativa Evropské unie, která byla přijata v dubnu 2016. V účinnost vstoupila dne 25. května 2018. Za cíl si klade vyšší ochranu osobních dat a co největší hájení práv občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty. Dotkne se tak každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, a to včetně institucí a společností mimo zemí EU, které na evropském trhu působí.

Poslanecká sněmovna dne 12. 3. 2019 schválila zákon o zpracování osobních údajů (dále jen „Adaptační zákon“) ve znění, v jakém jí byl vrácen Senátem, který je tzv. adaptačním zákonem k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Celý právní rámec dotváří zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který adaptuje právní řád na přímo použitelné obecné nařízení a obsahuje i drobné (povolené) odchylky či zvláštní úpravy k obecnému nařízení.

Ochrana osobních údajů v TOMMY STACHI

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s GDPR neboli obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), vnitřními předpisy společnosti TOMMY STACHI a všemi platnými právními předpisy České republiky. Ke zpracování osobních údajů máme vždy zákonný důvod.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely vychází z našeho oprávněného zájmu, který je zákonným důvodem. Souhlas se zpracováním dat pro marketingové účely nám spotřebitelé udělují zvlášť od souhlasu s podmínkami zpracování osobních údajů pro účely posouzení úvěruschopnosti a kdykoliv jej mohou odvolat písemným oznámením doručeným na naši doručovací adresu Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3..

Přístup k osobním údajům spotřebitelů mají v naší společnosti pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Zaměstnanci mající přístup k údajům jsou patřičně proškoleni o jejich ochraně a jsou povinni dodržovat mlčenlivost.

V případě, že uplatňujete právo na výmaz nebo změnu osobních údajů zpracovávaných správcem, příložte k e-mailu vyplněný formulář.

Bližší informace a postup naleznete v dokumentech níže:

Doporučený postup při podání žádosti ve smyslu GDPR

Náležitosti žádosti pro uplatnění práv subjektu podle GDPR

Zpracování dat pro účely nabídky obchodu a služeb

Data pro marketingové účely zpracováváme v souvislosti s nabízením produktů a služeb a o jejich informování a zařazujeme je do databáze žadatelů o služby.

Údaji pro marketingové účely se rozumí: jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště, datum narození, místo a země narození, adresa pro doručování, emailová adresa a číslo telefonu.

Osobní údaje zpracováváme těmito způsoby: shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava a pozměňování (v případě změny výše uvedených údajů spotřebitele), vyhledávání, používání a zpřístupňování oprávněným zaměstnancům společnosti za účelem nabízení obchodu a služeb. Data jsou zpracovávána v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a taktéž v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Obchod a služby nabízíme spotřebitelům formami přímého marketingu, zejména e-mailem, poštou, telefonicky a/nebo osobně.

Údaje získané souhlasem s nabídkou obchodu a služeb předáváme třetím osobám, a to společnostem v rámci skupiny TSGI, tj. ABEWY s.r.o. a TSG Investments, a.s.

Spotřebitel nám souhlas uděluje na dobu nejvýše 10 let ode dne udělení s tím, že jej kdykoliv může odvolat písemným oznámením doručeným na naši adresu: TOMMY STACHI s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3.

Spotřebitel má právo být na požádání informován o zpracování svých osobních údajů, právo na opravu či změnu případných nesprávných, nepravdivých nebo neúplných osobních údajů, právo na vysvětlení, právo na případné odstranění závadného stavu, či právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úplné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely nabídky obchodu a služeb je k dispozici na našich webových stránkách v sekci Ke stažení.

Zpracování dat pro účely posouzení úvěruschopnosti a smluvního vztahu

Pro účely posouzení úvěruschopnosti spotřebitelů zpracováváme data podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Dále zpracováváme osobní údaje pro účely výkonu práv a povinností plynoucích z případného smluvního vztahu ve věci poskytnutí spotřebitelského úvěru.

Osobními údaji podle předchozího odstavce se rozumí: jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště, datum narození, místo a země narození, číslo občanského průkazu, číslo cestovního průkazu, adresa pro doručování, emailová adresa, číslo telefonu, číslo bankovního účtu, rodné číslo a veškeré osobní údaje, které jsou nutné k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, a to včetně těch, jež jsou získány z příslušných níže uvedených databází či evidencí.

Mezi databáze, rejstříky, registry a evidence, odkud získáváme data pro posouzení úvěruschopnosti, patří zejména: Nikita Engine, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, centrální evidence exekucí, databáze neplatných dokladů PČR – MV ČR a databáze stratených a odcudzených dokladov PSR – MV SR.

Ke zpracování osobních údajů dochází těmito způsoby: shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava a pozměňování (v případě změny výše uvedených údajů spotřebitele), vyhledávání, používání, uchovávání, třídění a kombinování. Zpracování probíhá v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a též v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Pokud nám spotřebitel výše uvedené osobní údaje nesdělí, nebudeme schopni ve smyslu § 84 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru posoudit jeho úvěruschopnost a úvěr mu neposkytneme.

Mimo posouzení bonity jsme povinni provést identifikaci a/nebo kontrolu spotřebitele podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Z těchto důvodů uchováváme kopii občanského průkazu nebo cestovního pasu. Jestliže spotřebitel neposkytne součinnost, jsme povinni odmítnout uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru.

Pokud spotřebitel žádá o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, je povinen seznámit se s Informačním Memorandem Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací. Osobní údaje, které zpracováváme za účelem posouzení bonity, jsou podle podmínek Informačního Memoranda zpracovávány i databázemi Nebankovní registr klientských informací a Bankovní registr klientských informací.

V případě postoupení pohledávky ze spotřebitelského úvěru můžeme výše uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu zpřístupnit rovněž postupiteli.

V případě prodlení spotřebitele s řádným plněním dluhů vyplývajících z uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru, jsme oprávněni osobní údaje předat a zpřístupnit třetímu subjektu, a to k úkonům nezbytným pro účely posouzení kroků pro ochranu našich práv a/nebo v souvislosti s vymáháním případného dluhu vůči nám. Třetí subjekty budou zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu a po dobu, které jsou nezbytné za účelem ochrany našich práv. Třetími subjekty mohou být zejména:

 • společnost ABEWY s.r.o.,
 • advokátní kancelář a/nebo advokát zastupující naši společnost,
 • podnikatelé podnikající v předmětu podnikání „služby soukromých detektivů“,
 • jiné třetí subjekty, s nimiž spolupracujeme a jejichž součinnosti bude třeba v souvislosti s vymáháním případného dluhu spotřebitele.

Spotřebitel má právo být na požádání informován o zpracování svých osobních údajů, právo na opravu či změnu případných nesprávných, nepravdivých nebo neúplných osobních údajů, právo na vysvětlení, právo na případné odstranění závadného stavu, či právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poučení o zpracování osobních údajů pro účely posouzení úvěruschopnosti a smluvního vztahu je k dispozici na našich webových stránkách v sekci Ke stažení.

Dodatečné informace ke zpracovávání osobních údajů

Zpracování osobních údajů nutných pro provozování zákaznického účtu v Klientském centru provádíme i po ukončení poskytování služeb, a to za účelem možnosti objednávky dalších služeb bez nutnosti vytvářet nový zákaznický účet.

Spotřebitelé nám svou návštěvou našich internetových stránek sdělují osobní údaje o své IP adrese, poloze, prohlížeči, systému nebo rozlišení obrazovky. Tato data získáváme prostřednictvím webových analytik Google a slouží pouze pro naši potřebu za účelem analýzy a zlepšování našich služeb. Ke zpracovávání není požadován souhlas spotřebitelů. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely našich oprávněných zájmů. Více informací o ochraně osobních údajů společnosti Google lze nalézt v jejich zásadách.

Pokud spotřebitel na svém koncovém zařízení při návštěvě našich webových stránek udělí souhlas s ukládáním cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies souborů umístěných na našich stránkách, a to pro účely jejich lepšího provozu. Právním základem pro toto zpracování je souhlas spotřebitele.

Za účelem zachování co nejvyšší míry transparentnosti upozorňujeme, že využíváme službu Hotjar od společnosti Hotjar Ltd, abychom lépe porozuměli potřebám uživatelů a klientů a mohli jsme optimalizovat nabídku v našem Klientském centru.

Technologie Hotjar nám pomáhají lépe porozumět vnímání klientů (např. kolik času a na jaké stránce v Klientském centru spotřebitelé tráví, na jaké odkazy klikají, co se jim líbí a co nikoliv apod.), což nám umožňuje přizpůsobovat naši nabídku s ohledem na zpětnou vazbu uživatelů.

Hotjar pracuje s cookies a jinými technologiemi, které shromažďují informace o chování uživatelů navštěvující naše Klientské centrum a jejich koncovém zařízení. Zejména se jedná o informace o IP adrese koncového zařízení uživatele (zaznamenávané a ukládané pouze v anonymizované formě), velikosti obrazovky zařízení, typu zařízení, používaném prohlížeči, geografické lokalizaci (pouze na úrovni země) a upřednostňovaný jazyk pro zobrazení našich webových stránek. Tyto informace nebudou ze strany společnosti Hotjar Ltd ani námi nikdy použity k identifikaci jednotlivých spotřebitelů a nedojde ani ke sloučení s daty o jednotlivých spotřebitelích. Další informace naleznete v prohlášení společnosti Hotjar Ltd o ochraně osobních údajů uveřejněné na jejích webových stránkách a pod tímto odkazem seznam používaných cookies.

Ukládání profilu uživatele a informací o Vaší návštěvě našeho Klientského centra ze strany Hotjar Ltd jakožto i používání tracking cookies společností Hotjar Ltd na jiných webových stránkách můžete zrušit, pokud kliknete na tento opt-out-odkaz.

Kdo může o úvěr zažádat

 • Zaměstnanec
 • Živnostník
 • Senior
 • Zájemce s prokazatelným příjmem min. 10 000 Kč měsíčně
 • Půjčku mohou využít i zájemci s úvěrem u jiné společnosti

Komu úvěr neposkytneme

 • Zájemce v exekuci nebo v insolvenci
 • Zaměstnanec ve zkušební době
 • Živnostník podnikající dobu kratší než 6 měsíců
 • Zájemce bez bankovního účtu
 • Zájemce s trvalým bydlištěm na MÚ/OÚ

Kdo jsme a naše výhody

 • Ryze česká společnost s 18letou tradicí
 • Našich služeb využilo více než 60 000 klientů
 • Jsme držiteli licence ČNB
 • Důkladně prověřujeme kredibilitu klientů
 • Jsme přímý poskytovatel spotřebitelských úvěrů

Výhody spotřebitelského úvěru

 • Peníze ihned po podpisu smlouvy
 • Půjčka bez poplatků za vyřízení
 • Předčasné splacení zcela zdarma
 • Bez ručitele a zástavy majetku
 • Až 100 % úroku zpět v rámci probíhající akce

Jak postupovat

 • Máte potřebu, ale nedostatek financí na účtu?
 • Vyplňte nezávazný formulář
 • Přihlaste se do Klientského centra
 • Podepíšeme spolu smlouvu
 • Peníze odesíláme ihned po podpisu na účet

Parametry spotřebitelského úvěru

 • Jistina 10 000 až 150 000 Kč
 • Úrok od 7,9 % p.a. a RPSN od 16,2 %
 • Splatnost 12 až 84 měsíců
 • Online sjednání
 • Rychlost, bezpečnost, žádné zbytečné papírování