Ochrana osobních údajů

Základní informace

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (známé jako GDPR, zkratka slovního spojení General Data Protection Regulation) je nová legislativa Evropské unie, která byla přijata v dubnu 2016. V účinnost vstoupila dne 25. května 2018. Za cíl si klade vyšší ochranu osobních dat a co největší hájení práv občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty. Dotkne se tak každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, a to včetně institucí a společností mimo zemí EU, které na evropském trhu působí.

V České republice nový právní rámec doplní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zároveň nahradí současnou směrnici 95/46/ES. Ve funkci regulátora nadále zůstává Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Ochrana osobních údajů v TOMMY STACHI

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s GDPR neboli obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), vnitřními předpisy společnosti TOMMY STACHI a všemi platnými právními předpisy České republiky. Ke zpracování osobních údajů máme vždy zákonný důvod.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely vychází z našeho oprávněného zájmu, který je zákonným důvodem. Souhlas se zpracováním dat pro marketingové účely nám spotřebitelé udělují zvlášť od souhlasu s podmínkami zpracování osobních údajů pro účely posouzení úvěruschopnosti a kdykoliv jej mohou odvolat písemným oznámením doručeným na naši doručovací adresu Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3.

Přístup k osobním údajům spotřebitelů mají v naší společnosti pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Zaměstnanci mající přístup k údajům jsou patřičně proškoleni o jejich ochraně a jsou povinni dodržovat mlčenlivost.

Zpracování dat pro účely nabídky obchodu a služeb

Data pro marketingové účely zpracováváme v souvislosti s nabízením produktů a služeb a o jejich informování a zařazujeme je do databáze žadatelů o služby.

Údaji pro marketingové účely se rozumí: jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště, datum narození, místo a země narození, adresa pro doručování, emailová adresa a číslo telefonu.

Osobní údaje zpracováváme těmito způsoby: shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava a pozměňování (v případě změny výše uvedených údajů spotřebitele), vyhledávání, používání a zpřístupňování oprávněným zaměstnancům společnosti za účelem nabízení obchodu a služeb. Data jsou zpracovávána v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a taktéž v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Obchod a služby nabízíme spotřebitelům formami přímého marketingu, zejména e-mailem, poštou, telefonicky a/nebo osobně.

Údaje získané souhlasem s nabídkou obchodu a služeb předáváme třetím osobám, a to společnostem v rámci skupiny TSGI, tj. ABEWY EXE GROUP, s.r.o. a TSG Investments, a.s.

Spotřebitel nám souhlas uděluje na dobu nejvýše 10 let ode dne udělení s tím, že jej kdykoliv může odvolat písemným oznámením doručeným na naši adresu: TOMMY STACHI s.r.o., Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3.

Spotřebitel má právo být na požádání informován o zpracování svých osobních údajů, právo na opravu či změnu případných nesprávných, nepravdivých nebo neúplných osobních údajů, právo na vysvětlení, právo na případné odstranění závadného stavu, či právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úplné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely nabídky obchodu a služeb je k dispozici na našich webových stránkách v sekci Ke stažení.

Zpracování dat pro účely posouzení úvěruschopnosti a smluvního vztahu

Pro účely posouzení úvěruschopnosti spotřebitelů zpracováváme data podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Dále zpracováváme osobní údaje pro účely výkonu práv a povinností plynoucích z případného smluvního vztahu ve věci poskytnutí spotřebitelského úvěru.

Osobními údaji podle předchozího odstavce se rozumí: jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště, datum narození, místo a země narození, číslo občanského průkazu, číslo cestovního průkazu, adresa pro doručování, emailová adresa, číslo telefonu, číslo bankovního účtu, rodné číslo a veškeré osobní údaje, které jsou nutné k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, a to včetně těch, jež jsou získány z příslušných níže uvedených databází či evidencí.

Mezi databáze, rejstříky, registry a evidence, odkud získáváme data pro posouzení úvěruschopnosti, patří zejména: Nikita Engine, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, centrální evidence exekucí, databáze neplatných dokladů PČR – MV ČR a databáze stratených a odcudzených dokladov PSR – MV SR.

Ke zpracování osobních údajů dochází těmito způsoby: shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava a pozměňování (v případě změny výše uvedených údajů spotřebitele), vyhledávání, používání, uchovávání, třídění a kombinování. Zpracování probíhá v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a též v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Pokud nám spotřebitel výše uvedené osobní údaje nesdělí, nebudeme schopni ve smyslu § 84 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru posoudit jeho úvěruschopnost a úvěr mu neposkytneme.

Mimo posouzení bonity jsme povinni provést identifikaci a/nebo kontrolu spotřebitele podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Z těchto důvodů uchováváme kopii občanského průkazu nebo cestovního pasu. Jestliže spotřebitel neposkytne součinnost, jsme povinni odmítnout uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru.

Pokud spotřebitel žádá o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, je povinen seznámit se s Informačním Memorandem Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací. Osobní údaje, které zpracováváme za účelem posouzení bonity, jsou podle podmínek Informačního Memoranda zpracovávány i databázemi Nebankovní registr klientských informací a Bankovní registr klientských informací.

V případě postoupení pohledávky ze spotřebitelského úvěru můžeme výše uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu zpřístupnit rovněž postupiteli.

V případě prodlení spotřebitele s řádným plněním dluhů vyplývajících z uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru, jsme oprávněni osobní údaje předat a zpřístupnit třetímu subjektu, a to k úkonům nezbytným pro účely posouzení kroků pro ochranu našich práv a/nebo v souvislosti s vymáháním případného dluhu vůči nám. Třetí subjekty budou zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu a po dobu, které jsou nezbytné za účelem ochrany našich práv. Třetími subjekty mohou být zejména:

 • společnost ABEWY EXE GROUP, s.r.o.,
 • advokátní kancelář a/nebo advokát zastupující naši společnost,
 • podnikatelé podnikající v předmětu podnikání „služby soukromých detektivů“,
 • jiné třetí subjekty, s nimiž spolupracujeme a jejichž součinnosti bude třeba v souvislosti s vymáháním případného dluhu spotřebitele.

Spotřebitel má právo být na požádání informován o zpracování svých osobních údajů, právo na opravu či změnu případných nesprávných, nepravdivých nebo neúplných osobních údajů, právo na vysvětlení, právo na případné odstranění závadného stavu, či právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poučení o zpracování osobních údajů pro účely posouzení úvěruschopnosti a smluvního vztahu je k dispozici na našich webových stránkách v sekci Ke stažení.

Dodatečné informace ke zpracovávání osobních údajů

Zpracování osobních údajů nutných pro provozování zákaznického účtu v Klientském centru provádíme i po ukončení poskytování služeb, a to za účelem možnosti objednávky dalších služeb bez nutnosti vytvářet nový zákaznický účet.

V prostorách naší kamenné pobočky v Praze, které jsou určeny pro styk se zákazníky, probíhá ukládání kamerových záznamů za účelem prevence vzniku škod a pro případ ochrany zájmů naší společnosti. Dané údaje získáváme v souvislosti s poskytováním služeb. Pro tyto účely se nevyžaduje souhlas spotřebitelů. Právním základem pro zpracování je nezbytnost pro účely našich oprávněných zájmů.

Spotřebitelé nám svou návštěvou našich internetových stránek sdělují osobní údaje o své IP adrese, poloze, prohlížeči, systému nebo rozlišení obrazovky. Tato data získáváme prostřednictvím webových analytik Google a slouží pouze pro naši potřebu za účelem analýzy a zlepšování našich služeb. Ke zpracovávání není požadován souhlas spotřebitelů. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely našich oprávněných zájmů. Více informací o ochraně osobních údajů společnosti Google lze nalézt v jejich zásadách.

Pokud spotřebitel na svém koncovém zařízení při návštěvě našich webových stránek udělí souhlas s ukládáním cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies souborů umístěných na našich stránkách, a to pro účely jejich lepšího provozu. Právním základem pro toto zpracování je souhlas spotřebitele.

Kdo může o úvěr zažádat

 • Zaměstnanec
 • Živnostník
 • Senior
 • Zájemce s prokazatelným příjmem min. 10 000 Kč měsíčně
 • Půjčku mohou využít i zájemci s úvěrem u jiné společnosti

Komu úvěr neposkytneme

 • Zájemce v exekuci nebo v insolvenci
 • Zaměstnanec ve zkušební době
 • Živnostník podnikající dobu kratší než 6 měsíců
 • Zájemce bez bankovního účtu
 • Zájemce s trvalým bydlištěm na MÚ/OÚ

Kdo jsme a naše výhody

 • Ryze česká společnost se 14letou tradicí
 • Našich služeb využilo více než 50 000 klientů
 • Disponujeme kamennou pobočkou v Praze
 • Důkladně prověřujeme kredibilitu klientů
 • Jsme přímý poskytovatel spotřebitelských úvěrů

Výhody spotřebitelského úvěru

 • Peníze ihned po podpisu smlouvy
 • Půjčka bez poplatků za vyřízení
 • Předčasné splacení zcela zdarma
 • Bez ručitele a zástavy majetku
 • 100 % úroku zpět v rámci probíhající akce

Jak postupovat

 • Máte potřebu, ale nedostatek financí na účtu?
 • Vyplňte nezávazný formulář
 • Naši obchodní specialisti se s Vámi spojí
 • Podepíšeme spolu smlouvu
 • Peníze v hotovosti či na účet jsou Vaše

Parametry spotřebitelského úvěru

 • Jistina 10 000 až 150 000 Kč
 • Úrok od 10,1 % p.a. a RPSN od 17,9 %
 • Splatnost 12 až 60 měsíců
 • Možnost osobního i online sjednání
 • Rychlost, bezpečnost, žádné zbytečné papírování