Informace pro spotřebitele

Kontaktní informace

 

Údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit oprávnění TOMMY STACHI s.r.o. k činnosti

TOMMY STACHI s.r.o. je zapsána v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedeného Českou národní bankou na stránkách www.cnb.cz v sekci Seznamy a evidence / Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů / Základní seznamy / Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru.

Údaje o interním mechanismu vyřizování stížností

 

Údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra

Spotřebitelské spory je oprávněn řešit mimosoudní cestou Finanční arbitr. Bližší podmínky a způsob vyřizování těchto sporů je upraven v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění, a taktéž na webových stránkách Finančního arbitra (www.finarbitr.cz).

Údaje o orgánu dohledu

Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ze strany TOMMY STACHI s.r.o. je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti

O půjčku lze zažádat prostřednictvím vyplněním online formuláře nebo telefonicky na čísle 800 187 187. Následně nejpozději do jednoho pracovního dne je zákazník kontaktován pracovníky callcentra, kteří zákazníkovi vše vysvětlí v telefonickém rozhovoru a dohodnou další postup. Základní podmínky pro získání úvěru jsou:

 • Trvalý zdroj příjmu

Potřebné dokumenty k získání úvěru:

 • Platný občanský průkaz
 • Druhý doklad totožnosti (cestovní pas, rodný list, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, kartička pojištěnce)
 • Doklad o trvalém příjmu (např. potvrzení o příjmu nebo výpis z běžného účtu)
 • Výpis z vlastního účtu (Výpis z bankovního účtu žadatele)

Pokud žadatel neposkytne TOMMY STACHI s.r.o. úplné a pravdivé informace a doklady potřebné pro posouzení jeho úvěruschopnosti, a tudíž TOMMY STACHI s.r.o. nebude schopna posoudit jeho úvěruschopnost, půjčka mu nebude poskytnuta.

Informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1

TOMMY STACHI s.r.o. neposkytuje radu dle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Účel použití spotřebitelského úvěru

Jedná se o neúčelový úvěr, čerpání spotřebitelského úvěru není omezeno.

Příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru

 • SNADNÁ PŮJČKA: : 12 – 84 měsíců, splátky od 622 Kč do 12 050 Kč (měsíční splácení)
 • VIP PŮJČKA: : 12 – 84 měsíců, splátky od 418 Kč do 9 816 Kč (měsíční splácení)
 

Typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele

Spotřebitelský úvěr (půjčka) se sjednává pouze s pevnou úrokovou sazbou, která je přesně vyčíslena ve Smlouvě o zápůjčce. Tato úroková sazba se nikdy v průběhu trvání spotřebitelského úvěru nemění.

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů

Možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek

Naše půjčky se splácí pohodlně převodem z účtu nebo vkladem v hotovosti na pobočce společnosti Olšanská 2643/1a, Praha 3 po dobu splátek půjčky (12 – 60 měsíců).

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

Klient je oprávněn zápůjčku zcela nebo zčásti splatit kdykoli před termínem splatnosti, uplatnění práva na předčasné splacení Spotřebitelského úvěru je Klient povinen TOMMY STACHI s.r.o. písemně oznámit, a to nejpozději do 3 dnů ode dne úhrady předčasné splátky.

TOMMY STACHI s.r.o. se vzdává nároku na náhradu nákladů, na jejichž úhradu má právo v případě předčasného splacení ve smyslu ustanovení § 117 odst. 2 ZoSÚ.

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

V případě, že se dostanete do prodlení s úhradou Splátky nebo její části (resp. částky po případném zesplatnění – viz níže), je TOMMY STACHI s.r.o. oprávněna Vám účtovat zákonný úrok z prodlení, který k dnešnímu dni činí 8,25 % p.a..

V případě, že se ocitnete v prodlení se splácením jakékoliv Splátky nebo její části, je TOMMY STACHI oprávněna Vám účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z aktuální výše dlužné Splátky (tj. jak z její jistinné, tak úrokové části a dlužného Administrativního poplatku) za každý den, který následuje po dni, kdy jste se ocitl v prodlení se splacením Splátky nebo její části), počítaná až do okamžiku, kdy takto vypočtená výše smluvní pokuty dosáhne Kč 500,00 za prodlení s každou jednotlivou Splátkou, nejvýše však Kč 3.000,00 v kalendářním roce, v němž došlo k prodlení, jste-li v prodlení s více než 1 Splátkou. V případě, že včas nesplníte povinnost uhradit Splátku v termínu splatnosti dle Splátkového kalendáře a/nebo Smlouvy, a to ani v dále uvedené lhůtě 30 dnů, je TOMMY STACHI dále oprávněna celou zbývající, doposud neuhrazenou Jistinu poskytnutou na základě Smlouvy zesplatnit. Smluvní pokuty uplatněné TOMMY STACHI v důsledku opožděných plateb mohou činit maximálně (tj. nesmí být vyšší než) 50% Jistiny. TOMMY STACHI je dále oprávněna Vám vyúčtovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které TOMMY STACHI vzniknou v důsledku Vašeho prodlení a které zahrnují zejména náklady na odeslání upomínek, náklady spojené s elektronickou komunikací prostřednictvím zpráv SMS/MMS a emailových zpráv, personální náklady v souvislosti s upomenutím a jednáním s Vámi telefonicky či osobně, hotové výdaje na telefonní komunikaci či případnou osobní komunikaci (včetně nákladů na dopravu), náklady na posouzení dalšího postupu při vymáhání dlužné částky a obdobné náklady, které jsou opodstatněné, přiměřené a účelně vynaložené vzhledem k okolnostem Vašeho prodlení.

Podrobnější informace naleznete ve Smlouvě o zápůjčce.

Kdo může o úvěr zažádat

 • Zaměstnanec
 • Živnostník
 • Senior
 • Zájemce s prokazatelným příjmem min. 10 000 Kč měsíčně
 • Půjčku mohou využít i zájemci s úvěrem u jiné společnosti

Komu úvěr neposkytneme

 • Zájemce v exekuci nebo v insolvenci
 • Zaměstnanec ve zkušební době
 • Živnostník podnikající dobu kratší než 6 měsíců
 • Zájemce bez bankovního účtu
 • Zájemce s trvalým bydlištěm na MÚ/OÚ

Kdo jsme a naše výhody

 • Ryze česká společnost s 18letou tradicí
 • Našich služeb využilo více než 60 000 klientů
 • Jsme držiteli licence ČNB
 • Důkladně prověřujeme kredibilitu klientů
 • Jsme přímý poskytovatel spotřebitelských úvěrů

Výhody spotřebitelského úvěru

 • Peníze ihned po podpisu smlouvy
 • Půjčka bez poplatků za vyřízení
 • Předčasné splacení zcela zdarma
 • Bez ručitele a zástavy majetku
 • Až 100 % úroku zpět v rámci probíhající akce

Jak postupovat

 • Máte potřebu, ale nedostatek financí na účtu?
 • Vyplňte nezávazný formulář
 • Přihlaste se do Klientského centra
 • Podepíšeme spolu smlouvu
 • Peníze odesíláme ihned po podpisu na účet

Parametry spotřebitelského úvěru

 • Jistina 10 000 až 150 000 Kč
 • Úrok od 7,9 % p.a. a RPSN od 16,2 %
 • Splatnost 12 až 84 měsíců
 • Online sjednání
 • Rychlost, bezpečnost, žádné zbytečné papírování